استخدام و گزینش درسازمانها

استخدام و گزینش درسازمانها فهرستمقدمه. 3انضباط.. 4تصمیم گیری.. 4هدفمندی.. 4تحلیلگری.. 4جمع‌پذیری.. 4مشارکت… 5مسئولیت پذیری.. 5هماهنگی.. 5مدیریت بحران.. 5تجربه. 6شبیه‌سازی.. 6سرعت عمل.. 6تسلط… 6کنترل.. 6انتخاب… 7انعطاف پذیری.. 7نظارت‌‌پذیری.. 7اجرای