دانلود فایل ورد Word بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران )

دانلود فایل ورد Word بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران )

دانلود-فایل-ورد-word-بررسی-فقهی-وحقوقی-آثار-فرهنگی-–-تاریخی-(-فقه-امامیه-و-حقوق-ایران-)بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی– تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران )آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیاتزندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقمعمل هر قوم است. این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گرددبهرغم ارزش معنوی آثار فرهنگی، تاریخی و جایگاه مهم آن ها در هویت یابی ملی وتاریخی ما ، این آثار همواره در معرض بی توجهی و گاه نابودی قرار دارند.عوامل بی توجهی به میراث فرهنگی یا غارت و تخریب آنها را می توان در نگرشهای فرهنگی، اوضاع نامناسب اقتصادی ، ضعف نظام حفاظتی و نارسایی ها و کمبودقوانین جستجو کرد .مادرصدد بیان احکام و قوانین فقهی و حقوقی آثار فرهنگی – تاریخی و نارسایهایموجود در آن هستیم .عدم آگاهی از این احکام و تزاحم بین مالکیت عمومی ومالکیت خصوصی نیز یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در این زمینه است که آثارعلمی آن در خصوص بزه تخریب آثار فرهنگی – تاریخی مشهود است .کشورما از نظر دارا بودن میراث فرهنگی- تاریخی، از جمله غنی ترین کشورهای جهاناست، اما این آثار همواره در معرض تخریب عمدی یا بی اعتنایی و فراموشیبوده اند . در سال های اخیر موضوع میراث فرهنگی و لزوم حفاظت از ان، باردیگر مورد توجه قرار گرفته است، با این حال به دلایل گواناگون ، این آثارروز به روز کم تر و از حافظه تاریخی ما ناپدید می شوند. وجود قوانین داخلیبرای حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی ، مفید ، اما غیر کافی است ، به ویژه کهاین قوانین خود دارای کاستی ها و نواقصی هستند. حفاظت از میراث پیشینیان،نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه های دولتی است، بلکهایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم، عزمی ملی را می طلبد.واژه های کلیدی : میراث فرهنگی ، اموال فرهنگی ، آثار باستانی ، احکام فقهی و قوانین حقوقی.مقدمه :آثارفرهنگی تاریخی به عنوان زیر بنای فرهنگ جامعه ، پشتوانه ی معنویت وموجودیت و شناسنامه و سند هویت ملی هر ملت محسوب می شود و طیفی گسترده داردکه تمامی دستاوردهای انسان را در جریان تاریخ در بر می گیرد. بنابراین حفظو حراست از آثار فرهنگی تاریخی و همچنین تدوین مقررات کیفری در جهت مقابلهبا مجرمان و رساندن صحیح و سالم این آثار به نسل های آینده ، ضرروتیاجتناب ناپذیر است.مسالهای که به آن پرداخته خواهد شد؛ این است که در این تحقیق بر آنیم که رویکردفقه و حقوق را نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیمکه اولاً از منظر فقهی وحقوقی چگونه به آثار فرهنگی – تاریخی پرداخته شدهاست ؟ ثانیاً چگونه می توان از رویکرد فقه و حقوق نسبت به آثار فرهنگی –تاریخی در زمینه حفظ و حراست ، حمایت وگسترش این آثار بهره جست ؟ از آنجاکه کشور عزیز ما دارای تمدن باستانی بوده و ابینه و امکنه تاریخی فرهنگیفراوانی را در خود به یادگار دارد لذا امکان بهره برداری و سود آوریفراوانی از طریق این گنجینه ها وجود دارد اما به واسطه عدم محافظت و عدماتخاذ سیاست های حمایتی موثر، آثار فرهنگی تاریخی کشور در معرض صدماتی واقعشده که این خود به کاهش گرایش افراد ملل گوناگون، در دیدار از آثار تاریخیایران انجامیده است.توجهبه اهمیت حفظ آثار فرهنگی تاریخی و لزوم مطالعه پیگیر و عمیق در این مورد واحساس ضرورت برنامه ریزی جامع و دقیق در جوانب مختلف موضوع ، مخصوصاًبررسی فقهی وحقوقی و مقررات کیفری، لزوم مطالعه ی موضوع را به اثبات میرساند. به ویژه در موقعیت کنونی که نسبت آثار فرهنگی – تاریخی از طریقوسایل ارتباط جمعی ، در اقصی نقاط ممالک دنیا به سهل ترین وجه ممکن تبلیغ واطلاع رسانی شده و باعث اقبال عمومی به آنها می گردد.فهرست مطالب عنوان صفحهتقدیم به :‌جسپاسگزاری‌دفهرست مطالب‌دچکیده۱مقدمه۲فصل اول:کلیات۱- ۱-کلیات۴۱-۱-۱- بیان مسئله۴۱-۱-۲- اهداف تحقیق۵۱-۱-۳- جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق۵۱-۱-۴- سوالات تحقیق۶۱-۱-۵- روش تحقیق۶۱-۱-۶- طرح تحقیق۶۱-۲- مفاهیم و تعاریف۷۱-۲-۱- اموال فرهنگی- آثار فرهنگی۷۱-۲-۲- میراث فرهنگی۱۲۱-۲-۳- آثار تاریخی ، ملی و مذهبی۱۴۱-۳-تاریخچه۱۷۱-۳-۱- پیشینه تاریخی آثار فرهنگی – تاریخی۱۷۱-۳-۲- تاریخچه تقنینی آثار فرهنگی – تاریخی۲۱فصل دوم: بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر حقوقی۲- بررسی آثار فرهنگی – تاریخی از منظر حقوقی۳۰۲-۱- لطمه به آثار فرهنگی – تاریخی۳۱۲-۱-۲- تخریب آثار فرهنگی- تاریخی۳۲۲-۲-انتقال غیر قانونی آثار فرهنگی- تاریخی۴۶۲-۲-۱- سرقت آثار فرهنگی- تاریخی و مداخله در آن۴۶۲-۲-۲- انتقال غیر قانونی آثار غیر منقول تاریخی-فرهنگی۵۵۲-۲-۳-حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد تحصیل آثار تاریخی– فرهنگی۵۸۲-۲-۴- قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی۶۵۲-۳- تصرف غیر مجازآثار تاریخی- فرهنگی۷۳۲-۳-۱- تجاوز به آثار غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی۷۴۲-۳-۲-تحصیل اتفاقی آثار تاریخی- فرهنگی و خودداری از تحویل آنها۷۷۲-۳-۳- ساخت و فروش نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی۸۰فصل سوم:بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی۳-بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی۸۶۳-۱- دیدگاه کلی اسلام نسبت به اهمیت و ارزش آثار فرهنگی۸۶۳-۱-۱- اهمیت آثار فرهنگی- تاریخی در قرآن۸۷۳-۱-۲- نگاه قرآن به آثار تاریخی۸۸۳-۱-۳- جهان گردی در بررسی قرآنی۹۱۳-۱-۴- انفال و میراث فرهنگی از دیدگاه اسلام۹۵۳-۱-۵-احکام خمس گنج و آراء مراجع تقلید در این زمینه۹۷۳-۲-آثار فرهنگی- تاریخی از دیدگاه معصومین علیه السلام۱۰۴۳-۲-۱- نگهداری از پیراهن خونین علی (ع)۱۰۵۳-۲-۲- برخورد امام علی (ع) با میراث فرهنگی۱۰۶۳-۲-۳- گردش گری وعبرت از آثار فرهنگی-تاریخی از نظر معصومین۱۰۷۳-۳- تعارض مالکیت خصوصی اشخاص با حقوق عمومی در ارتباط با آثار فرهنگی-تاریخی۱۱۸۳-۳-۱- قاعده ی تسلیط۱۲۰۳-۳-۲- مبانی فقهی این قاعده۱۲۰۳-۳-۳- مفاد قاعده تسلیط۱۲۴۳-۳-۴ موارد انطباق اصول و مواد قانونی با قاعده تسلیط۱۲۶۳-۴-حل تعارض۱۲۷۳-۴-۱- قاعده لاضرر۱۲۷۳-۴-۲- قاعده فقهی «مصلحت»132نتیجه گیری۱۳۹فهرست منابع۱۴۵ 

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *