دانلود فایل ورد Word بررسی دفینه (گنج) از دیدگاه فقهای امامیه و حقوق موضوعه ایران

دانلود فایل ورد Word بررسی دفینه (گنج) از دیدگاه فقهای امامیه و حقوق موضوعه ایران

دانلود-فایل-ورد-word-بررسی-دفینه-(گنج)-از-دیدگاه-فقهای-امامیه-و-حقوق-موضوعه-ایران گنج(دفینه) مالی است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن راپیدا کند و طوری باشد که به آن گنج گویند. اکثر فقها بر این حکم که بیانکننده تعریفی از گنج است اتفاق نظر دارند. ‘کنز به معنی روی هم نهادن مال ونگهداری آن است و در اصل این لغت از کنز خرما گرفته شده و زمان آن فصلیاست که در آن خرما ذخیره می‌‌شود. و ‘یکنزون’ در آیهء کنز به معنی ‘یدخرون’ و در آیهء ‘ لولا انزل علیه کنز’ به معنی مال عظیم است.’ در اصطلاححقوق مدنی مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادفپیدا شود. ماده ۱۷۳ قانون مدنی دفینه (و به اصطلاح فقهی ، کنز) با «لقطه»موارد مشترکی پیدا می‌کند. گنج به مالی اطلاق می شود که در زمین، کوه،دیوار و … پنهان باشد و در صورت رسیدن قیمت آن به حد نصاب باید خمس آنمال را پرداخت کرد تا بتوان آن مال را تملک کرد و در صورت به حد نصابنرسیدن برای تصاحب آن حتی نیاز به پرداخت خمس هم نیست. این نوع نگاه به گنجدر مسایل فقهی و رسالات توضیح المسایل می تواند مشکلاتی را در زمینهمقابله با تاراج میراث فرهنگی کشور عزیزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصرحاضر که اهمیت آثار میراث فرهنگی بر همگان روشن است و مبین فرهنگ اصیل وکهن کشورمان می باشد؛ مسئولین ذیربط با تعامل بیشتر با آیات عظام سعی دراصلاح و گرفتن و گرفتن استفتائات جدید در این زمینه داشته باشند تا بتوانقاطعیت عمل بیشتر و با صلابت تری را در مقابل تاراج فرهنگ کشورمان داشتهباشیم. واژگان کلیدی: حقوق ایران، فقه امامیه، کنز، گنج، مال اندوزی. عنوان صفحه چکیده۱مقدمه۲فصل اول: کلیات۱- کلیات۴۱-۱- طرح تحقیق۴۱-۱-۱- بیان مسأله۴۱-۱-۲- پرسش تحقیق۴۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق۵۱-۱-۴- اهداف تحقیق۵۱-۱-۵- سوابق تحقیق۵۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق۵۱-۱-۷- روش تحقیق۶۱-۱-۸- محدودیت‌ها و مشکلات۶۱-۲- مفاهیم۶۱-۲-۱- معنای لغوی گنج (کنز) و دفینه۶۱-۲-۲- معنا و مفهوم اصطلاحی گنج (کنز) و دفینه۸فصل دوم: کنز در آیات و روایات۲- کنز در آیات و روایات۱۳۲-۱- آیات و روایات کنز۱۳۲-۲- مراد از آیهء کنز چه کسانی هستند؟۱۴۲-۳- تعیین مقدار در کنز۱۵۲-۴- استقلال کنز از زکات۱۷۲-۴-۱- زکات مال التجاره۲۰۲-۴-۲- زکات اوراق نقدی۲۱۲-۴-۲-۱- انواع پول از دیدگاه شهید صدر(ره)۲۲۲-۴-۴- کنز و طرفداران آن در صدر اسلام۲۵۲-۴-۵- آثار اقتصادی کنز در جامعه۲۹۲-۵- گنج اندوزی از منظر قرآن۳۱۲-۵-۱-کنز در قرآن و ارزشگذاری آن۳۲فصل سوم: کنز در فقه امامیه۳- کنز در فقه امامیه۴۱۳-۱- منابع خمس۴۱۳-۱-۱- مشترکات شیعه و سنی در موارد خمس۵۰۳-۱-۱-۱- غنایم جنگی۵۰۳-۱-۱-۲-معادن۵۰۳-۱-۱-۳- گنج یا دفینه۵۰۳-۲- بررسی فقهی احکام کنز (ثروت) و زراندوزی۵۱۳-۲-۱- ادلّۀ وجوب زکات بر اوراق مالیه۵۵۳-۲-۲- نظر فقهاء مذاهب اربعه با ادلۀ ایشان۵۶۳-۳- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص کنز (دفینه یا گنج)۵۸۳-۳-۱- دفینه (گنج)۵۸۳-۳-۱-۱-موضوع‌شناسی خمس گنج۵۸۳-۳-۱-۲- دیدگاه‌هایی مربوط به مسکوک بودن گنج۵۹۳-۳-۱-۳- معیار شناخت موضوع۶۰۳-۳-۱-۴- بیان دیدگاه های فقهای امامیه۶۱۳-۳-۲- معدن۶۸۳-۳-۲-۱- معادن از دیدگاه فقها۷۱۳-۳-۲-۲- ضرورت طرح دیدگاههای حقوقی دربارۀ معادن۷۲۳-۳-۲-۳- نظریات فقهی دربارۀ معادن۷۳۳-۳-۲-۴- ردّ دلایل و قول به اشتراک معادن۸۵۳-۳-۲-۵- راههای ثبوت حق ویژه در معادن۸۷۳-۳-۲-۶- سرچشمۀ حق ویژه در معدن و حکم خمس آن۸۸۳-۳-۳- غوض و گنج دریایی۸۹۳-۳-۳-۱- موضوعشناسی جواهر دریایی۸۹۳-۳-۳-۲- نصاب معدن دریایی۹۱۳-۳-۳-۳- عنبر۹۳۳-۳-۳-۴- ثروتهای دریایی۹۵۳-۳-۳-۵- تعیین موضوع خمس در ثروتهای دریایی۹۶۳-۳-۳-۶- سایر نظرات فقهی۹۷۳-۳-۴- نصاب در گنج۱۰۰۳-۳-۵- ویژگیهای مشترک معدن، گنج و جواهر دریایی۱۰۸۳-۳-۶- پاسخ تعارض روایات خمس گنج با روایات انفال۱۱۱فصل چهارم:کنز در حقوق ایران۴- کنز در حقوق ایران۱۱۶۴-۱- قوانین مربوط به گنج، معدن و حفر۱۱۶۴-۲- قوانین جزایی حوزه میراث‏فرهنگی‏123نتیجه گیری۱۳۱پیشنهادات۱۳۲فهرست منابع۱۳۶ 

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *